สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 ที่ประชุมทีมผู้บริหารและหัวหน้างานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการขับเคลื่อนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี

คณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี (ครั้งที่1 /2560)