Available courses

คณะกรรมการบริหารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกกรมฯ 

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 ที่ประชุมทีมผู้บริหารและหัวหน้างานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการขับเคลื่อนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี

คณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี (ครั้งที่1 /2560)

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การประชุม ม.อ.วิชาการ 60

การประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

ที่ประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้