คณะกรรมการที่มีอยู่

 ที่ประชุมทีมผู้บริหารและหัวหน้างานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการขับเคลื่อนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี

คณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี (ครั้งที่1 /2560)

คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

การประชุม ม.อ.วิชาการ 60

การประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

ที่ประชุมศูนย์สนเทศและการเรียนรู้