คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง