คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว วิทยาเขตสุราาฎร์ธานี (ครั้งที่1 /2560)