คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)