ทีมประกันคุณภาพ EdPEx

คณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม