วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี