คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)