สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคนิคการประเมินความต้องการของผู้ใช้  เทคนิคการเขียนข้อกำหนดโปรแกรม การออกแบบซอฟต์แวร์แบบโครงสร้างและเชิงอ็อบเจกต์ เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ แบบจำลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการ CMMI

          Requirement evaluation technique; software requirement specification writing technique; structure-oriented and object-oriented software design; software development tools; software testing, software maintenance and implementation; software process models; principles of CMMI


937-350 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN


928-491 STUDENT PROJECT I