สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

924-351 Environmental Health

วัสดุโลหะ โพลีเมอร์ แอสฟัลต์ ไม้ เซรามิก และคอนกรีตในด้านวิศวกรรม แผนภูมิสมดุลวัฏภาคและการแปลความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติต่างๆ การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติต่างๆของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุวิศวกรรม

Metals, polymer, asphalt, wood, ceramics and concrete as engineering materials; phase equilibrium diagrams and their interpretation; testing and meaning of properties; study of macro and microstructures in relationship with properties of engineering materials; production processes for products